+420 605-567-231
0
0

Váš nákupní košík je prázdný!

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti L&I s. r.o., identifikační číslo: 25686607, se sídlem Na Kopečku 141, 54101 Trutnov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C., vložka 17621 (dále jen „prodávající“) upravují právní vztahy mezi prodávajícím a jeho smluvním partnerem (dále jen „kupující“) při prodeji zboží.


DODACÍ PODMÍNKY

1. Zboží bude prodávající kupujícímu dodávat na základě objednávky kupujícího, uskutečněné některým z uvedených způsobů:

a) Elektronicky – prostřednictvím e-shopu prodávajícího na adrese: www.aitu.cz, www.l-i.cz

b) Elektronicky e-mailem – zaslaným na e-mailovou adresu: eshop@aitu.cz  nebo info@l-i.cz  Telefonické objednávky nejsme schopni vyřizovat!

2. Objednávka (s výjimkou způsobu uvedeného v tomto článku odst. 1. písm. a., musí obsahovat nejméně:

a) identifikaci kupujícího včetně IČ a DIČ,

b) datum vystavení objednávky,

c) číselné označení objednávky,

d) specifikaci požadovaného zboží dle údajů uvedených v e-shopu prodávajícího a jeho množství,

e) požadovaný termín dodání,

f) kupní cenu zboží dle údajů uvedených v e-shopu prodávajícího,

g) požadované místo dodání, h) požadovaný způsob dopravy zboží.

3. Místem dodání zboží je místo dohodnuté stranami na základě objednávky kupujícího:

a) sklad prodávajícího, nebo

b) sídlo/provozovna kupujícího v ČR/SK nebo

c) sídlo/provozovna odběratele kupujícího v ČR/SK.

4. V případě, že místem dodání zboží bude provozovna prodávajícího, splní prodávající povinnost dodat kupujícímu zboží tím, že v místě dodání umožní kupujícímu odběr zboží. V případě, že místem dodání bude sídlo/provozovna kupujícího nebo sídlo/provozovna odběratele kupujícího, splní prodávající povinnost dodat kupujícímu zboží tím, že zboží dodá kupujícímu resp. jeho odběrateli do místa dodání prostřednictvím svého smluvního dopravce či jiné osoby. Kupující nese veškerá rizika spojená s tím, že určí jako místo dodání zboží sídlo/provozovnu svého odběratele.

5. Způsoby dodání: 

a) osobní odběr,

b) Obchodní balík, obchodní balík na dobírku.

6. Dodací lhůty

a) U způsobu dodání dle předchozího odstavce 5. jsou:

Zboží dle objednávek, které máme na skladě a potvrzených prodávajícím v pondělí až pátek do 9:00 hod. bude dodáno do 18:00 hod. třetího pracovního dne (platí pro ČR).

b) U způsobu dodání dle předchozího odstavce 5. písm. a. je ve shora uvedených lhůtách zboží připraveno kupujícímu k osobnímu odběru 

c) U způsobu dodání dle předchozího odstavce 5. písm. b. je ve shora uvedených lhůtách zboží předáno k poštovní přepravě PPL

7. Náklady na přepravu zboží (veškeré náklady nese kupující)

a) Doprava a balné zboží do 5 kg. je 77,- Kč bez DPH pro ČR a 155,- Kč bez DPH do SK

b.1) Způsoby platby pro ČR:

- Bankovní převod 0,-Kč

- Dobírka - platba kartou 47,- Kč bez DPH

- Balík na dobírku 19,- Kč bez DPH

b.2) Způsoby platby pro SK:

- Bankovní převod 10,-Kč

- Balík na dobírku 66,- Kč bez DPH

c) Od 1.01.2014 zavádíme v rámci zkvalitnění služeb poplatek za skladovou manipulaci více něž 5 položek ve výši 25,- Kč (vztahuje se vždy na objednávku bez ohledu na její hodnotu.)

8. Převzetí zboží

a) Příjemce zboží je povinen zkontrolovat zásilku podle přepravního listu, správnost uvedených údajů o množství balíků, neporušenost originálního obalu nebo originální polepovací pásky odesílatele, znatelné poškození obalu zásilky, nebo jinou poznatelnou ztrátu. To vše před podpisem o převzetí

b) V případě výskytu těchto závad je příjemce povinen uvést nesrovnalosti na přepravní list dopravce nebo ihned sepsat Zápis o škodě. Není-li poškození nebo částečná ztráta zásilky zjevná při jejím předání, je příjemce zásilky povinen oznámit odesílateli a dopravci vznik škody bez zbytečného odkladu, dle obchodních podmínek přepravce

c) Oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možno při odborné prohlídce zjistit. V případě výskytu vad, které představují podstatné porušení kupní smlouvy prodávajícím může kupující uplatnit nárok na výměnu zboží, a to do 3 dnů od vystavení dodacího listu

d) Při převzetí zboží a jeho prohlídce provést kontrolu sériových čísel zboží a sériových čísel vyznačených na dodacím listě a pokud zjistí rozdíl, kontaktovat do druhého pracovního dne prodávajícího. Prodávající zajistí odstranění vzniklého rozdílu a zaslání opraveného dodacího listu. Při nedodržení tohoto postupu se kupující vystavuje nebezpečí, že vzhledem k rozdílu mezi sériovým číslem zboží a sériovým číslem uvedeným na dodacím listě nebude jeho reklamace uznána.


NEPŘEVZATÉ DOBÍRKY

Každá objednávka odeslaná z www.aitu.cz nebo www.l-i.cz  je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb). 

Odesláním objednávky kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a v případě neodebrání (dobírky) s uhrazením nákladů za odeslání zboží.

Zákazníci, kteří odsouhlasili obchodní podmínky před odesláním objednávky, a přesto ani po urgencích nevyzvedli objednané zboží na dobírku nás donutili založit černou listinu nespolehlivých zákazníků. Tímto nekorektním jednáním nám vznikají nemalé náklady za poštovné a balné.


KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Kupující je povinen zaplatit kupní cenu podle sjednaných platebních podmínek, jenž jsou uvedeny na vystavené faktuře. V případě bezhotovostního převodu na účet prodávajícího na základě splatnosti uvedené na vystavené faktuře. Kupní cena je zaplacena teprve jejím připsáním na účet prodávajícího.  Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je sjednána smluvní pokuta ve prospěch prodávajícího ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. Pozor! Zahraniční platby proveďte pouze s poplatkem OUR (ne SLV/SHA) - všechny náklady (poplatky) na převod u své banky hradíte Vy (plátce). 


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Kupující se zavazuje bezodkladně sdělovat prodávajícímu veškeré skutečnosti, které by mohly mít vliv na řádné plnění povinností kupujícího vůči prodávajícímu, a dále pak veškeré změny jeho údajů uvedených v obchodním nebo živnostenském rejstříku.

2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího jsou nedílnou součástí všech kupních smluv v budoucnu uzavíraných mezi stranami.

3. Záruční podmínky vztahující se ke zboží dodávanému prodávajícím jsou upraveny ve všeobecných záručních podmínkách prodávajícího.

4. Veškeré změny znění Všeobecných obchodních podmínek prodávající v dostatečném předstihu oznámí kupujícímu. Oznámení bude provedeno uveřejněním změn na internetové adrese: www.aitu.cz, www.l-i.cz  přičemž jejich změna je účinná 15. dnem po uveřejnění.

5. Pro řešení případných sporů vzniklých mezi stranami jsou příslušné soudy České republiky, přičemž místní příslušnost soudů se bude řídit místem sídla prodávajícího.

6. Reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek.

7. Pokud Vám všeobecné obchodní podmínky firmy L&I s.r.o. nevyhovují, obraťte se na jiného prodejce. Děkujeme za pochopení.

0